Program realizowany w Powiecie Polickim skierowany jest do osób, które:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez BGK w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż

do dnia 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informację o programie znajdą Państwo na stronie: https://www.pcpr.police.pl/pomoc-niepelnosprawni/738-program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-dostepne-mieszkanie

Więcej informacji można uzyskać również w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 106.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych