Program skierowany jest to osób, które:

 • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu,
 • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, analogicznie jak wyżej,
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, analogicznie jak wyżej.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajmu zależy od:

 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie),
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, 
 • sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww. wskaźnika dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, 

lecz nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: https://www.pcpr.police.pl/pomoc-niepelnosprawni/737-program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mieszkanie-dla-absolwenta

Więcej informacji można uzyskać również w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 106.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych